Sống chết khi bị bao vây – Minh họa bằng hình ảnh (Youtube)

Tiếp tục series giới thiệu cờ vây cho người mới.

Phần 1 mình đã giới thiệu về cách thức một trận đấu diễn ra và luật tính điểm cơ bản.

Ở phần 2 này, mình muốn lý giải tại sao một đám quân đã bị bao vây vẫn có thể sống thông qua minh họa việc xây nhà và trồng cây.
Hiểu được lý thuyết sống chết là mấu chốt quyết định một người hiểu về cờ vây hay chưa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.