Tag: Cờ thế cờ vây

Cờ thế cờ vây từ nhập môn đến nâng cao.

Bài tập thu quan 2 – 30 bài

Dưới đây là bộ cờ thế cờ vây phần Thu quan, gồm 30 bài, nằm trong mục trung cấp tại Kho cờ thế của BCV. Thu quan là …

Bài tập thu quan 1 – 30 bài

Dưới đây là bộ cờ thế cờ vây phần Thu quan, gồm 30 bài, nằm trong mục trung cấp tại Kho cờ thế của BCV. Thu quan là …

Cờ thế cờ vây phần thu quan 1