ladder

Hình 1 : Hình cờ căn bản để chinh quân.

Leave a Reply

Your email address will not be published.