Hình 13 : Đen tiếp tục dọa bắt Trắng với Đen 13 và Đen 15.

ladder12

Leave a Reply

Your email address will not be published.