Hình 14 : Đen chinh quân thành công nhờ quân Đen 7 và 9 chuẩn bị trước, tuy mất đám Đen ở góc dưới biên trái, nhưng Đen đã ăn được một con rồng của Trắng. Đen đã thành công.

ladder13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *