Hình 3 : Quân Trắng đánh dấu nằm trên đường chinh quân của Đen.

ladder3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *