Hình 4 : Nếu Đen cố gắng đuổi bắt Trắng, đến Trắng 42, quân Trắng đã quay sang dọa bắt Đen 39, thoát khỏi thế chinh quân, và có rất nhiều điểm bắt đôi các quân Đen trên đường chinh quân.

ladder5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *