Hình 10 : Đám Đen góc dưới biên trái đã bị bao vây và phá mắt, nếu nhìn riêng rẽ thì đám Đen đã chết hẳn, nhưng Đen có thể lợi dụng chinh quân để cứu đám đen hoặc ăn quân Trắng.

ladder9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *