Category: Định thức cờ vây

Định thức là bước đi đầu tiên của một người để bước vào thế giới cờ vây. Có thể nói, định thức là đặc điểm dễ thấy nhất để xác định một người đã biết chơi cờ vây hay chưa.