Giảm giá khóa cờ vây sơ cấp tháng 10

Chương sống & chết vừa được thêm vào Khóa cờ vây sơ cấp của BCV. Khóa học sẽ được giảm 50% trong tháng 10 này.