Tag: định thức cờ vây

Tảng băng trôi của Trương Vô Kỵ

Cờ vây, một quân khi đặt xuống thì có hai phần. Nước đi ta thấy bằng mắt, đó là phần nổi; những biến hóa được tính toán trong đầu để …