Tesuji ảo diệu – Đáy giếng mò trăng (Youtube)

Giới thiệu với mọi người một tesuji có cái tên rất thú vị và lời giải cũng thú vị không kém.

Mọi người có thể tự giải hoặc xem lời phân tích trong video nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.