Vi kỳ ngũ đắc – 5 điều lợi khi chơi cờ vây

Chơi cờ vây ắt có nhiều điều lợi, và thay vì nói dông dài, các tiền nhân đã tóm lại súc tích trong 5 điều bên dưới. Sai đúng thế nào thì tùy vào trạng huống của mỗi người mà nên tự xét đoán.

1. Nhất đắc hảo hữu – được bạn tốt
2. Nhị đắc nhân hòa – được quan hệ xã hội
3. Tam đắc giáo huấn – được dạy dỗ
4. Tứ đắc tâm ngộ – được sáng trí, hiểu biết
5. Ngũ đắc thiên thọ – được mạnh khỏe sống lâu

5-dieu-loi-khi-choi-co-vay


Nguồn: FB anh Vũ Thiện Bảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *