Top 6 trong giải KTM 2021

Dinh (Đen) vs Bình

Linh (Đen) vs Bình

Phạm Anh (Đen) vs Bình

Phạm Anh (Đen) vs Linh

Quang (Đen) vs Linh

Dinh (Đen) vs Quang

Tuệ (Đen) vs Bình

Dinh (Đen) vs Tuệ

Phạm Anh (Đen) vs Tuệ

Quang (Đen) vs Tuệ

Kỳ phổ của Ricky Thái

vs Dinh (Trắng)

vs Hòa (Đen)

vs Tuệ (Trắng)

vs thầy Duy (Đen)

vs Lâm (Đen)