Hình 12 : Đen 11 là kỹ thuật thí quân để bắt Trắng hoặc làm nhóm quân Trắng nặng nề, kỹ thuật này sẽ nói riêng ở bài sau.

ladder11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *