Hình 2 : Nếu Trắng cố chạy thì khi đến cạnh bàn cờ sẽ bị ăn gọn.

ladder2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *